Εκπροσώπηση ενώπιον των Τμημάτων και της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας

Συμβούλιο Επικρατείας

  • Αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής/ασφαλιστικά μέτρα
  • Αίτηση αναίρεσης
  • Υπαλληλική προσφυγή

classroom, business meeting, parliament of europe-663437.jpg