Ακρίτας Καϊδατζής

Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ,
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ,
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω
Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου Νομικής ΑΠΘ,
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ποινικών Επιστημών Νομικής ΑΠΘ, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω