Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Μ. Μητροσύλη, Κ. Κοσμάτος: Η ποινική μεταχείριση των ψυχικώς πασχόντων, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2020

Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Μ. Μητροσύλη, Κ. Κοσμάτος: Η ποινική μεταχείριση των ψυχικώς πασχόντων, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2020, ISBN: 978-960-654-066-0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο έργο «Ποινική Μεταχείριση των Ψυχικώς Πασχόντων» προσεγγίζεται το θέμα της ποινικής αντιμετώπισης ατόμων, που ενώ έχουν τελέσει πράξεις οι οποίες τυποποιούνται ως εγκλήματα στον Ποινικό Κώδικα ή σε ειδικούς ποινικούς νόμους, κρίνεται ότι κατά την τέλεσή τους δεν είχαν καταλογισμό ή ήταν μειωμένου καταλογισμού λόγω κάποιας ψυχικής ή πνευματικής διαταραχής.

Μετά από τη συνοπτική παρουσίαση του προϊσχύσαντος νομοθετικού πλαισίου και την ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων που δημιουργούσε όχι μόνο η νομοθετική ρύθμιση, αλλά και ο τρόπος εφαρμογής της στην πράξη, με αναφορά τόσο στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), όσο και σε παρατηρήσεις της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), παρουσιάζονται οι ισχύουσες ρυθμίζεις και αναλύονται οι αλλαγές σε ό,τι αφορά το είδος των επιβαλλόμενων μέτρων και τον αμιγώς θεραπευτικό τους χαρακτήρα. Επίσης, περιγράφονται τα εγκλήματα για τα οποία μπορεί να επιβληθούν αυτά τα μέτρα και τονίζονται οι θετικές για το άτομο συνέπειες της νέας ρύθμισης, ενώ γίνεται και εκτενής αναφορά στον τρόπο εκτέλεσης των μέτρων αυτών.

Η έκδοση συμπληρώνεται με χρηστικά παραρτήματα νομοθεσίας και νομολογίας. Με τον τρόπο αυτό προσφέρεται στον αναγνώστη ένα ευσύνοπτο και χρήσιμο βοήθημα για την ερμηνεία του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Ποινικό δίκαιο για την αντιμετώπιση των ψυχικώς ασθενών δραστών αξιόποινων πράξεων: χθες και σήμερα, Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στο ΑΠΘ/Μαρία Μητροσύλη, Καθηγήτρια Δικαίου της Υγείας στο ΠAΔΑ

Τα μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής με τον νέο Ποινικό Κώδικα (Ν 4619/2019), Κώστας Κοσμάτος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ν 4619/2019 Κύρωση του Ποινικού Κώδικα (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019) [άρθρα 69-71]

Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Ποινικού Κώδικα»

Ν 4509/2017 Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017) [άρθρα 1-21, 80]

Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις»

Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής

KYA 8934 οικ./9.5.2019 Μονάδες Ψυχικής Υγείας εκτέλεσης των μέτρων θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, ανά τύπο μονάδας και Υγειονομική Περιφέρεια (ΦΕΚ Β΄ 2185/7.6.2019)

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αποφάσεις που διατάσσουν την άρση του μέτρου: ΤρΠλημΑθ 307/2018, ΤρΠλημΑθ 757/2018, ΤρΠλημΑθ 1502/2018, ΤρΠλημΑθ 1563/2018, ΤρΠλημΑθ 2122/2018

Αποφάσεις που διατάσσουν τη συνέχιση του μέτρου: ΤρΠλημΑθ 940/2018, ΤρΠλημΑθ 2121/2018, ΤρΠλημΑθ 2123/2018, ΤρΠλημΑθ 2154/2018

Αποφάσεις που διατάσσουν την αντικατάσταση του μέτρου: ΤρΠλημΑθ 2793/2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ σε https://www.nb.org/greek/catalog/product/view/id/19488/s/poiniki-metaxei…


Πληροφορίες

Συγγραφέας/είς: Ε. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ-ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ/Μ.ΜΗΤΡΟΣΥΛΗ/Κ.ΚΟΣΜΑΤΟΣ
Εκδόσεις: Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2020

Αρχεία

ΕΞΩΦΥΛΛΟ3D_Book_Poiniki_Metahirisi_ton_Phsychikos_Pashonton_SYMEONIDOU_01-1.pdfΛήψη