Ο αναγκαστικός εγκλεισμός του ψυχικά ασθενή σε Ψυχιατρείο. Νομοθετική ρύθμιση, πρακτική εφαρμογή

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται μελέτες που ασχολούνται με το θέμα της νομοθετικής αντιμετώπισης του ψυχικά ασθενή και έχουν δημοσιευτεί αυτοτελώς στο περιοδικό «Υπεράσπιση» και έχουν τροποποιηθεί μερικώς από το αρχικό κείμενο και έχουν διαμορφωθεί ειδικά για τις ανάγκες της κοινής έκδοσης. Οι μελέτες αυτές αφορούν στην παρουσίαση και αξιολόγηση της πρακτικής εφαρμογής του έκτου κεφαλαίου του ν. 2071/92 σχετικά με την ακούσια νοσηλεία, καθώς και στην εφαρμογή ενός νομοθετικού κειμένου πρόσφατου με τον φιλελεύθερο ν. 2071/92: του άρθρου 118 του π.δ. 114/91 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας τάξης και θέματα οργάνωσης υπηρεσιών».

Στο βιβλίο αυτό περιέχονται επίσης παραρτήματα, τα οποία περιλαμβάνουν όλη την σχετική νομοθεσία που αφορά στην αντιμετώπιση του ψυχικά ασθενή (νόμος ΨΜΒ, ν.δ. 104/73 με τις συναφείς υπουργικές αποφάσεις και το έκτο κεφάλαιο του ν. 2071/72), καθώς και νομολογία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης για την πρακτική εφαρμογή της ακούσιας νοσηλείας .


Πληροφορίες

Συγγραφέας/είς: Ν. Παρασκευόπουλος / Κ. Κοσμάτος
Εκδόσεις: Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Σειρά Βιβλιοθήκη της Υπεράσπισης, αρ. 8, Αθήνα-Κομοτηνή 1997

Αρχεία

Ο-ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ-ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ.docΛήψη