Ο συνταγματισμός του Εικοσιένα: Η συνταγματική πρακτική της Επανάστασης μέσα από τις πηγές, 1821-1827

Αντικείμενο της μελέτης είναι ο συνταγματισμός της ελληνικής επανάστασης κατά την περίοδο 1821-1827. Εξετάζονται τρία –προφανώς αλληλένδετα, αλλά πάντως καταρχήν διακριτά– πεδία του πολιτικού βίου της επανάστασης, δηλαδή του τρόπου με τον οποίον ασκήθηκε η επαναστατική εξουσία. Αυτά είναι, πρώτον, οι διαφορετικές αντιλήψεις και κοσμοθεωρίες που συγκρούστηκαν και, τελικά, αυτές που επικράτησαν ως προς τον τρόπο οργάνωσης και άσκησης της κρατικής εξουσίας και τη λειτουργία του πολιτεύματος στο υπό σύσταση ελληνικό κράτος. Δεύτερον, τα συνταγματικά κείμενα στα οποία οι αντιλήψεις αυτές αποτυπώθηκαν και οι πολι­τειακοί θεσμοί που ιδρύθηκαν σε εφαρμογή τους. Και, τρίτον, η πραγματικότητα της λειτουργίας του πολιτεύματος και της έννομης τάξης, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο λειτούργησαν οι πολιτειακοί θεσμοί και εφαρμόστηκαν οι συνταγματικοί κανόνες στην πράξη.


Πληροφορίες

Συγγραφέας/είς: Ακρίτας Καϊδατζής
Εκδόσεις: Ευρασία 2021

Αρχεία